Medewerker | Contributor

Chris Nelson
Bioskets | Biography
 

Chris Nelson is ’n boorling van Namakwaland. In 1962 voltooi hy sy skoolloopbaan aan die Hoërskool Namakwaland in Springbok. Die volgende jaar verhuis hy na Bloemfontein, waar hy ’n pos as klerk by die destydse Suid-Afrikaanse Spoorweë en Hawens aanvaar. Hy studeer terselfdertyd buitemuurs aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat (UOVS, nou UV) en verwerf die grade BA (1968) en BA Honneurs, met lof (1969).

Sy akademiese loopbaan neem in 1970 in aanvang met die aanstelling as dosent in politieke wetenskap in die Fakulteit Krygskunde van die Universiteit Stellenbosch (US) wat aan die Militêre Akademie op Saldanha gesetel is. In 1974 verwerf hy deur middel van afstandsonderrig die graad MA, met lof, aan UOVS. In 1984 word hy aangestel as voorsitter van die Departement Politieke Wetenskap in die Fakulteit Krygskunde. In 1988 verwerf hy die graad D Phil aan die Universiteit Stellenbosch (US). Aan die begin van 1996 word hy tot dekaan van die Fakulteit Krygskunde verkies. Hy beklee hierdie amp tot sy aftrede aan die einde van Junie 1999. Tussen 2006 en 2009 is hy van tyd tot tyd deur die SANW opgeroep om behulpsaam te wees met voor- en nagraadse onderrig in die Departement Politieke Wetenskap, Skool vir Afrika- en Veiligheidstudie in die Fakulteit Krygskunde.

Hy is die skrywer van artikels in akademiese publikasies soos International Affairs Bulletin, Journal for Contemporary History, Joernaal vir Eietydse Geskiedenis, African Defence Review, Scientia Militaria en LitNet Akademies (Geesteswetenskappe). Gedurende die laat tagtigerjare en vroeë negentigerjare doen hy navorsingsvoorleggings aan die destydse Suid-Afrikaanse Regskommissie en die Departement van Staatkundige Ontwikkeling oor moontlike konstitusionele modelle vir ’n nuwe inklusiewe demokrasie in Suid-Afrika. Hy was gedurende sy loopbaan ook betrokke by etlike navorsingsprojekte vir die SAW en die SANW. Verder was hy ’n gereelde gasdosent aan die SA Leër-, Vloot- en Lugmagkolleges asook die SA Verdedigingskollege.
Spesiale projekte | Special projects